Landboligforsikring

Bor du på et nedlagt landbrug? Hos Concordia Forsikring tilbyder vi en enkel forsikringspakke, der samler alle nødvendige dækninger i én forsikringsløsning. Du får samme gode dækninger på din landejendom som på et parcelhus – så du trygt kan nyde livet på landet.

Hvad dækker en landboforsikring?

Landboligforsikringen er til dig, der bor på en landejendom, men ikke lever af landbruget. Måske har du et hobbylandbrug eller et fritidslandbrug, f.eks. med et lille husdyrhold eller en gårdbutik, men landbrugsanvendelsen er ikke den primære drift.

Forsikringen dækker alle bygninger på ejendommen – når de fremgår af policen – og der vil ofte være tale om en kombination af brandforsikring, el-skadedækning samt forsikring for anden bygningsbeskadigelse (eks. storm- og vandskade). 

Desuden kan du på boligdelen udvide din forsikring med dækning for svampe-, råd- og insektskade, skjulte rør og kabler, stikledning, udvidet vandskade og skader forvoldt af skadedyr.

Se produktarket for vores landboligforsikring 

Grunddækning

Bygningsbrand

Landboligforsikringen dækker skader på dit nedlagte landbrug, der skyldes brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning samt andre el-skader.

Dækker bl.a.:

 • Brand, herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade
 • Lynnedslag i bygninger
 • El-skader, som f.eks. kortslutning, overspænding og induktion

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader ved svidning og smeltning, f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs eller brændeovn
 • Sodskader, der ikke skyldes brand – herunder sod fra stearinlys
 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller fejltilslutning

Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)

Landboligforsikringen dækker skader på ejendommen, der opstår som følge af eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri eller hærværk.

Forsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske, badekar, vinduesruder, glaskeramiske kogeplader eller glas i dit drivhus.

Dækker bl.a.:

 • Skader, der skyldes storm – f.eks. hvis tag eller tagsten beskadiges
 • Vandskader som følge af voldsomt sky- eller tøbrud
 • Skader forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp
 • Frostsprængning af indvendige vand- og varmerør
 • Skader, der forvoldes ved tyveri og hærværk
 • Brud på glas og sanitet
 • ”Her og nu”-skader – dvs. pludselige skader, der sker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum
 • Skader på glas i drivhus

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlkonstruktion eller fejlmontering
 • Skader sket ved påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier eller andre beholdere
 • Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton samt toiletter og cisterner
 • Nedbørsskader på byggemateriale, der opbevares udendørs
 • Skader forvoldt af dyr

Landboligløsøreforsikring

Forsikringen dækker det løsøre, der hører til driften af din landbolig – hvis det f.eks. bliver skadet ved brand, vandskade, tyveri eller hærværk.

Forsikringen omfatter både husdyr, avl og produkter samt maskiner og udstyr, som du har anskaffet til ejendommen. Forsikringssummen afhænger af dit behov, så den aftaler vi i fællesskab.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker de områder, der ikke er omfattet af en almindelig, privat ansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen dækker f.eks. motoransvar for selvkørende uindregistrerede maskiner, ligesom den omfatter de lovpligtige dækninger for henholdsvis hundeansvar (inkl. figurantdækning) og hesteansvar. Sidstnævnte gælder for helt op til 15 heste.

Dækker:

 • Dit erstatningsansvar over for andre personer og deres ting – hvis skaden vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning (inkl. selvkørende maskiner, hunde og heste på ejendommen)

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på dine egne ting
 • Skader på ting i forbindelse med anlægs- og byggearbejde
 • Skader forvoldt i påvirket tilstand

Retshjælp

Landboligforsikringen inkluderer retshjælp, der i visse tilfælde dækker advokatbistand og sagsomkostninger, hvis du som privatperson havner i en retssag – både sager som rejses mod dig, og sager du anlægger mod andre.

Dækker:

 • Private retstvister, der vedrører den forsikrede ejendom eller dit erstatningsansvar
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift

Dækker bl.a. ikke:

 • Hvis du ikke har rimelig grund til at føre retssag
 • Skattesager, straffesager, skilsmissesager og arvesager
 • Sager, der har forbindelse til dit erhverv
 • Rejseudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med retssagen

Tilvalgsdækninger

Svampe-, råd- og insektskadeforsikring

Hvis du udvider din landboligforsikring med svampe-, råd- og insektskadeforsikringen får du dækket skader på din beboelsesejendom, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp og råd samt træ- eller murødelæggende insekter.

Dækker bl.a.:

 • Svampe- og rådskader på murværk og bygningsdele af træ – inkl. vinduer og døre
 • Skader på murværk og bygningsdele af træ, som skyldes insekt- eller svampeangreb – hvis skaden medfører svækkelse af bære- eller funktionsevne

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader af kosmetisk art, f.eks. blåsplint eller skimmelsvamp
 • Skader på bindingsværk eller pudsede træydervægge
 • Skader på tagudhæng
 • Skader i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr – det kan f.eks. være trapper, terrasser og pergolaer

Skjulte rør og kabler-forsikring

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør og kabler på beboelsesdelen af din ejendom.

Du får dækket udgifter til at spore utætheden, til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt har forårsaget.

Dækker bl.a.:

 • Reparation af utætheder i skjulte rørinstallationer, i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer og i el- og svagstrømskabler. Du får også dækket de bygningsbeskadigelser, som reparationen måtte medføre
 • Udgifter til godkendt fejlfinding

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på rør i olie-, jordvarme- og gasfyrsunits samt varmevekslere 
 • Skader på rør og kabler, der ikke er i drift

Stikledningsforsikring

Stilkledningsforsikringen dækker reparation af utætheder på udvendige rør, brønde, ledninger og kabler, herunder kloakledninger og nedgravede jordvarmeledninger.

Dækker bl.a.:

 • Reparation af skade på udvendige rør, ledninger og kabler, herunder kloakledninger
 • Udgifter til godkendt fejlfinding

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på rør i kedler, tanke og beholdere
 • Drænrør, faskiner, nedsivningsanlæg og egen vandboring, herunder eventuelle rør i disse
 • Skader på rør, kabler og stikledninger, der ikke er i drift

Udvidet vandskadeforsikring

Med en udvidet vandskadeforsikring får du f.eks. dækket skader, der skyldes udsivning fra synlige rørinstallationer, indtrængende nedbør samt opstigning af grund- og kloakvand.

Forsikringen gælder kun for beboelsesdelen af din landboligejendom.

Dækker bl.a.:

 • Skader som følge af udsivning fra synlige installationer samt akvarier og beholdere med mere end 20 liter vand
 • Skader som følge af vand, der trænger ind i huset – herunder fygesne
 • Skader som følge af opstigende grund- og kloakvands, som ikke skyldes sky- eller tøbrud
 • Skader, som skyldes tab af vand og olie i forbindelse med skade på rør eller stikledninger

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader som følge af vand, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre
 • Skader, som skyldes kondens eller grundfugt
 • Lugtgener
 • Skader som skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering

Skadedyrsforsikring

Med en skadedyrsforsikring er du sikret hjælp til reparation eller udskiftning af bygningsdele, der ødelægges af skadedyr. Det kan f.eks. være rotter, mus, mår eller flagermus. 

Du får desuden dækket 50 % af udgiften til at etablere rottespærre efter en skade, ligesom forsikringen dækker bekæmpelse af skadedyr.

Forsikringen gælder kun for beboelsesdelen af din landboligejendom.

Dækker bl.a.:

 • Skader op bygninger, som skyldes skadedyr
 • Bekæmpelse af skadedyr, som kan udgøre sanitær gene indendørs
 • 50 % af udgifterne til etablering af rottespærre efter en skade

Dækker bl.a. ikke:

 • Udgifter til forebyggelse af skadedyr
 • Genhusning og huslejetab
 • Rottebekæmpelse – da det er en kommunal opgave

Om-, ny- og tilbygningsforsikring

Udvidelsen dækker skader i forbindelse med dit byggeri – både hvis du bygger om, bygger nyt eller bygger til.

Forsikringen omfatter byggeriet og byggematerialerne samt fast bygningstilbehør og bygningsdele, der beror på byggepladsen, men endnu ikke er monteret.

Du skal være opmærksom på, at om-, ny og tilbygningsforsikringen skal tegnes, inden projektet går i gang. 

Dækker bl.a.:

 • Hærværk
 • Tyveri af byggematerialer, bygningstilbehør og bygningsdele
 • Skader på byggeriet, f.eks. som følge af væltede spær
 • Frostsprængning og vandskader

Dækker bl.a. ikke:

 • Erstatning ved forsinkelse eller manglende fuldførelse af byggeriet
 • Skader, der skyldes slid eller gradvis forringelse

Forsikring til livet på landet

Vores landboligforsikring er én samlet forsikringsløsning målrettet dig, der bor på nedlagt landbrug eller hobbylandbrug. Forsikringen til landbolig er en af vores mest fleksible forsikringsprodukter og kan sammensættes på flere forskellige måder.

Hos Concordia Forsikring tager vi højde for de særlige behov, som følger med livet på landet. Vi sørger for, at du får de råd og den vejledning, du har brug for, og giver dig den bedst mulige forsikringsløsning til din landejendom – så du er sikret, hvis uheldet er ude. 

Få rabat på dine forsikringer

Vælger du at samle dine forsikringer hos os, kan du spare 10 % på forsikringspræmien. Som Totalkunde optjener du desuden ret til en friskade – det vil sige en skade uden betaling af selvrisiko – hvis du ikke har skader inden for 2 år.  

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et nedlagt landbrug?

Et nedlagt landbrug dækker over en landejendom, hvor der ikke drives landbrug i erhvervsmæssig forstand.

Du må gerne drive landbrug på hobby- eller fritidsbasis – eller have en lille gårdbutik – så længe det ikke er i et omfang, der kræver momsregistrering.

Hvad koster en landboforsikring?

Prisen på din landboforsikring afhænger af flere forskellige forhold, herunder:

 • Omfanget af bygninger på ejendommen
 • Omfanget af løsøregenstande
 • Valg af tillægsdækninger

Generelt vil den almindelige grunddækning være det billigste valg, men du risikerer til gengæld at stå med en stor regning, som du selv skal betale, hvis du fravælger dækninger – og uheldet er ude.

Alle landboliger er unikke, så det er vigtigt at forsikringen er tilpasset den enkelte ejendom. Vi anbefaler, at du tager en snak med vores rådgivere, der er eksperter på området og kan hjælpe dig med at skræddersy den helt rette løsning.

Bestil et uforpligtende tilbud på en landboforsikring, der dækker alle dine behov.

Er løsøre dækket af min landboforsikring?

Vores landboforsikring dækker som standard løsøre. Løsøreforsikringen omfatter bl.a.:

 • Husdyr, f.eks. heste, kvæg, får og geder
 • Maskiner, udstyr og værktøj
 • Hø og halm
 • Foder
 • Brændstof

Forsikringen dækker altså dét løsøre, der hører til driften af din landbolig, men ikke privat løsøre – det er dækket af indboforsikringen.

Jeg har fået en skade – hvad gør jeg?

Hos Concordia Forsikring kan du nemt anmelde din skade til os, hvis uheldet er ude.

Du kan anmelde skaden på Mit Concordia eller få akut hjælp, hvis du har behov for assistance uden for vores normale åbningstid.

Vores akut skadeservice hjælper dig i nødstilfælde. Det kan f.eks. være ved brand-, storm- eller vandskade, hvor du har brug for hjælp hurtigst muligt.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.